Statuten VLAMEF

 
BENAMING: Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO vzw
Rechtsvorm: v.z.w.
Afkorting: VLAMEF vzw
Zetel: Gasthuisstraat 31 B2, 1000 Brussel
 
Voorwerp Akte: GECOORDINEERDE STATUTEN
 
 
TITEL I – BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN DOEL
 
Artikel 1 - Benaming
De vereniging draagt als benaming: "Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort "VLAMEF", VZW. 
 
Artikel 2 - Maatschappelijke zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Gasthuisstraat  31 B2, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
 
Artikel 3 - Doel
De vereniging heeft tot doel de algemene en de beroepsbelangen van de ondernemingen uit de metaalbewerkende, metaalverwerkende en aanverwante sectoren te verenigen, te bestuderen, te behartigen, te vertegenwoordigen, te verdedigen, te ontwikkelen en te bevorderen op Vlaams, federaal en internationaal gebied. Dit zowel op economisch, sociaal, juridisch, technisch als op moreel en maatschappelijk vlak. 
De vereniging mag hiertoe alle initiatieven ontwikkelen, afzonderlijk of gemeenschappelijk, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, en alle maatregelen treffen die zij nuttig acht voor de leden en voor de organisatie als geheel. 
Zo kan zij onder meer, niet limitatief, volgende activiteiten ontplooien:
- Advies verlenen op bedrijfseconomisch, administratief en socio-economisch vlak;
- Bijscholing en beroepsvervolmaking organiseren;
- Informatie verstrekken over ontwikkelingen in de beroepssector;
- Onderhandelen met en optreden ten aanzien van overheidsdiensten, parastatale en andere publieke of private instellingen, en ter behartiging van de belangen van de metaalsector acties ondernemen van syndicale aard;
- Afdelingen oprichten en / of erkennen en de werking ervan coördineren, stimuleren en ondersteunen;
- Lid worden van en / of samenwerken met andere organisaties voor zover dit bijdraagt aan het realiseren van haar doelstellingen;
- Bijdragen en vergoedingen innen om haar lasten en kosten te dekken;
- Roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden en bezitten, bezwaren, huren en verhuren.
 
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging. Zij mag roerende en onroerende goederen, nodig voor de verwezenlijking van haar doel, verwerven en bezitten, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik.
In haar structuur waarborgt de vereniging dat ze bestuurd wordt door representatieve zelfstandige ondernemers op basis van een vrijwillig engagement. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale representativiteit qua sector, geslacht, leeftijd, geografische spreiding, origine, ….
 
Artikel 4 - Partijpolitieke onafhankelijkheid
De vereniging zal zich niet als politieke partij mogen oprichten, noch bij om het even welke politieke partij aansluiten.
 
Artikel 5 - Duur
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.
 
 
TITEL II – LIDMAATSCHAPPEN EN BIJDRAGEN
 
Artikel 6  - Effectieve en toegetreden leden
De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. Alleen de effectieve leden zijn stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden en niet aan de toegetreden leden. 
Alle effectieve leden zijn ondernemingen uit de metaalverwerkende en de aanverwante sectoren, vertegenwoordigd door een zelfstandig ondernemer die het sectorberoep uitoefent of door een gevolmachtigde. Men dient als lid zijn bijdrage te voldoen.
De effectieve leden worden door de Raad van Bestuur aanvaard.  Verzoeken om opname als effectief lid, dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur beslist autonoom over ieder verzoek tot opname als effectief lid.
De VZW telt tenminste drie effectieve leden.
De toegetreden leden zijn de ondernemingen uit de metaalverwerkende en de aanverwante sectoren die de doelstellingen, het programma, de voorschriften en de richtlijnen van de vereniging erkennen en aanvaarden en de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen. Ze kunnen in de hoedanigheid van toegetreden lid geen deel uitmaken van de Algemene Vergadering.
Een lijst waarin alle effectieve leden (stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering) van de vereniging naar alfabetische orde van hun naam zijn vermeld, met opgaaf van hun voornamen en woonplaats neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. Elk jaar wordt de lijst aangevuld met een opgaaf, naar alfabetische orde opgemaakt, van de wijzigingen die zich met betrekking tot de leden hebben voorgedaan. Alle leden, en ook de toegetreden leden kunnen van die lijst kosteloos inzage nemen.
Op de zetel van de vereniging wordt ook een lijst bijgehouden waarin alle effectieve leden (stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering) van de vereniging naar alfabetische orde van hun naam zijn vermeld, met opgaaf van hun voornamen en woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel. Alle beslissingen m.b.t. het toetreden, uittreding of uitsluiting van leden moeten door de Raad van Bestuur in dat register worden vermeld binnen de acht dagen. 
 
Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap
Elk effectief lid kan uit de VZW treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur. 
Een effectief lid dat zijn ledenbijdrage niet heeft betaald of dat ophoudt de functies te vervullen krachtens dewelke hij of zij tot lid van de Algemene Vergadering werd aangeduid, wordt geacht ontslag te nemen. In dat geval wordt er voorzien in de vervanging van dit effectief lid voor de nog lopende termijn.
De uitsluiting van de effectieve leden kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken volgens de procedure voorzien in art. 12 van de VZW-Wet.
Een toegetreden lid dat de door hem verschuldigde lidmaatschapsbijdrage aan de vereniging niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. 
Een toegetreden lid kan op voorstel van de Raad van Bestuur en met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen door de Raad van Bestuur worden uitgesloten, nadat betrokkene de kans werd geboden om gehoord te worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a) wanneer het lid de jaarlijkse bijdrage niet meer betaalt;
b) door ontslag of uitsluiting zoals hoger bepaald;
c) door ontzetting van rechtswege;
d) door overlijden.
Een ontslagnemend of uitgesloten effectief of toegetreden lid, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en kan niet de teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen of welk vermogen van de VZW ook.
 
Artikel 8 - Ledenbijdrage
De jaarlijkse ledenbijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en mag niet hoger zijn dan 10.000 Euro.
 
 
TITEL III – RAAD VAN BESTUUR
 
Artikel 9 - Samenstelling
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 3 effectieve leden, door de Algemene Vergadering onder de effectieve leden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de kandidaten worden voorgedragen.
De voorzitter en de bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar. De voorzitter kan echter maximum tweemaal achter elkaar in deze functie worden benoemd. 
De secretaris wordt benoemd voor onbepaalde tijd. Als secretaris kan ook een persoon aangesteld worden die niet noodzakelijk een beroep in de metaalverwerkende sector uitoefent. Hierdoor wordt deze persoon effectief lid van de vereniging en derhalve ipso facto volwaardig lid van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De Raad van Bestuur kan echter aan de secretaris een jaarlijkse vergoeding toekennen.
De bestuurders kunnen ten allen tijde door de Algemene Vergadering afgezet worden. Als door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopige bestuurder door de Algemene Vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
 
Artikel 10 - Huishoudelijk reglement
De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen dat aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering wordt voorgelegd. Dit reglement regelt alles wat nodig is voor de gang van zaken in de vereniging. Het reglement kan gewijzigd worden op voorstel van de Raad van Bestuur door een Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid der stemmen. 
 
Artikel 11 - Bestuursfuncties en -taken
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één of twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter bewaakt en verzekert de uitvoering van de statuten en van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Hij leidt en verzekert de orde in de vergaderingen.
Voor de daden van dagelijks bestuur beschikt de secretaris over de maatschappelijke handtekening. Onder daden van dagelijks bestuur worden verstaan: De bevoegdheid om in naam van de vereniging één of meerdere post- of bankrekeningen te openen, alle betalingen te doen en te ontvangen en daarvan kwijtschrift te geven of te eisen. Hij kan alle in bewaargevingen doen en ontvangen; alle roerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden, alsook in huur geven of nemen; alle officiële en private subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen; alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen; alle contracten sluiten.
De voorzitter samen met de secretaris, of één van beiden optredend samen met twee bestuurders, kunnen in naam van de vereniging alle onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden, alsook in huur geven of nemen; alle leningen aangaan, met of zonder waarborg; de maatschappelijke onroerende goederen met hypotheek bezwaren, alle leningen en voorschotten met beding van dadelijke uitwinning aangaan en toestaan; alle rechten uit verbintenissen of alle zakelijke rechten verzaken alsook alle zakelijke of persoonlijke zekerheidstellingen; handlichting geven voor of na betaling van alle gepriviligieerde of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen of andere verhinderingen.
De voorzitter of de secretaris roept de Raad bijeen telkens als hij dit in het belang van de vereniging nodig acht. De oproeping tot de bijeenkomst van de Raad van Bestuur vermeldt de agenda.
De voorzitter moet de Raad van Bestuur bijeenroepen als tenminste drie leden van de Raad hem dat schriftelijk vragen. De aanvraag moet de agendapunten aanduiden die zij wensen behandeld te zien.
De bestuurders zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken over elk één stem. Zij kunnen zich niet laten vertegenwoordigen.
De Raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
 
Artikel 12 - Bevoegdheid
De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer of van beschikking nodig voor het bereiken van het doel van de vereniging, en die niet door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden. 
 
Artikel 13 – Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks beheer van de vereniging afvaardigen aan een of meer personen, een Dagelijks Bestuur. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt moet worden gespecifieerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur betreft als de externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur. 
Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat onder “dagelijks bestuur” wordt aanzien, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die wegens hun minder belang of wegens hun urgentie een onverwijlde beslissing vragen die het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of wenselijk maken.
De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en via een uittreksel in het Belgisch Staatsblad.
 
Artikel 14 
Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, uitgezonderd deze van het dagelijks bestuur, moeten worden ondertekend door twee bestuurders waaronder de voorzitter of de secretaris zonder dat deze van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken. 
De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn bindend voor al de leden. Zij worden genotuleerd in een verslag, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De verslagen worden bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle belanghebbenden er kennis van kunnen nemen.
De rechtsgedingen, zowel bij eis, bij verweer als bij dading, worden in naam van de vereniging door de Raad van Bestuur gevoerd. Voor vervolging en benaarstiging zijn de voorzitter en de secretaris hiertoe afgevaardigd. 
 
 
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 15 - Bevoegdheid
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de macht de statuten te wijzigen ; het huishoudelijk reglement op te stellen en te wijzigen ; de bestuurders en commissarissen te benoemen en te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen; de provinciale en lokale afdelingen te erkennen en de erkenning ervan in te trekken ; de effectieve leden uit te sluiten ; de jaarlijkse begroting, rekeningen en balans goed te keuren ; de vereniging te ontbinden, de wijze van vereffening en de bestemming van het saldo van het maatschappelijk bezit te bepalen ; over te gaan van een vzw naar een VSO.
 
Artikel 16 - Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden die krachtens artikel 6 aanvaard werden.
De Algemene Vergadering heeft minimum 1 effectief lid meer dan de samenstelling van de Raad van Bestuur.
Het huishoudelijk reglement bepaald de wijze waarop de leden worden aangeduid. 
De leden van de Algemene Vergadering worden aangeduid voor een termijn van vier jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar. 
Indien een lid van de Algemene Vergadering in de loop van deze termijn de gestelde voorwaarden niet meer vervult, dan volgt hieruit van rechtswege ontslag. De Algemene Vergadering voorziet in zijn vervanging voor de nog lopende termijn. Dit is eveneens het geval bij vrijwillig ontslag of uitsluiting.
Ieder van deze effectieve leden heeft het recht aan de vergadering deel te nemen hetzij in persoon, hetzij door tussenkomst van een lasthebber, houder van een schriftelijke volmacht en op voorwaarde dat deze zelf lid van de vereniging is. Alle effectieve leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken over één stem. Ieder lid kan bij de stemming over hoogstens twee schriftelijke volmachten beschikken.
Buiten hogergenoemde leden, kunnen op voorstel van de Raad van Bestuur personen die zich verdienstelijk maken ten overstaan van de vereniging, gecoöpteerd worden als leden van de Algemene Vergadering. 
 
Artikel 17 - Samenkomst
De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Telkens wanneer het maatschappelijke belang het vergt, kan de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering samenroepen. Er moet een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden worden op aanvraag van minstens een vijfde van de effectieve leden. De aanvraag moet de agendapunten aanduiden die zij wensen behandeld te zien. 
 
Artikel 18 - Uitnodiging
De effectieve leden worden tot de gewone of buitengewone Algemene Vergadering opgeroepen minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering door middel van een brief die de dagorde vermeldt. 
 
Artikel 19 - Stemming
De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, en de beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; in geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.  
In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de VZW-wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.
Tot wijziging van de statuten of van het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproepingsbrief is vermeld en indien twee derden van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan na 15 dagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden. 
Tot wijziging van het doel van de vereniging, kan slechts met een 4/5e meerderheid van de stemmen worden besloten.
Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts door haar algemene vergadering worden besloten wanneer twee derden van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een twee derden meerderheid van de stemmen. Zijn twee derden van de leden niet aanwezig, dan dient na 15 dagen een tweede vergadering te worden samengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezigen. De beslissing tot ontbinding dient op deze vergadering met een 2/3e meerderheid genomen te worden.
Een meerderheid van twee derden van de stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid, ongeacht het aantal aanwezigen.
 
Artikel 20 - Beslissingen
De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle leden. Zij worden genoteerd in een verslag, ondertekend door de secretaris en een bestuurder van de Raad van Bestuur. Deze verslagen worden bewaard op de maatschappelijke zetel, waar de effectieve leden deze zullen kunnen inzien conform de in art. 9 van het KB van 27 juni 2003 vastgelegd modaliteiten. 
 
Artikel 21 – Begroting en rekeningen
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
 
 
TITEL V –ONTBINDING en VEREFFENING
 
Artikel 22
Zowel bij vrijwillige als bij gerechtelijke ontbinding van de vereniging duidt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van de goederen en waarden van de ontbonden vereniging, na betaling van het passief. De bestemming van het vermogen zal conform de VZW-wet, worden aangewend aan een belangenloze doelstelling, die zoveel mogelijk het doel benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht.
 
 
TITEL VI – BETWISTINGEN, ONVOORZIENE GEVALLEN
 
Artikel 23
Voor alles wat in deze statuten en het huishoudelijke reglement niet uitdrukkelijk is geregeld, is de VZW-wet of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk.