Vluchtelingen tewerkstellen

 
Naar aanleiding van de recente vluchtelingenstroom naar België kan men zich de vraag stellen of deze mensen hier mogen werken. In principe is dat mogelijk mits u let op de voorschriften inzake wachtperiode en arbeidskaarten. Die wachtperiode zal nu wel worden verkort tot 4 maanden.  
Afhankelijk van het type vluchteling is de regelgeving verschillend. Hieronder volgt een overzicht. 
 
Kandidaat-vluchteling (asielzoeker in procedure) 
Werken met een arbeidskaart C is mogelijk voor buitenlandse onderdanen die een asielaanvraag hebben ingediend en zes maanden na hun asielaanvraag nog geen beslissing hebben gekregen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). De tewerkstelling blijft mogelijk tot er een beslissing wordt betekend door het CGVS of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in het geval van beroep. 
De arbeidskaart C is maximaal één jaar geldig. Bevindt de werknemer zich nog steeds in dezelfde situatie zal deze een hernieuwing moeten aanvragen. 
 
Erkend vluchteling 
Wanneer de vluchteling een erkend statuut krijgt van het CGVS (wat samengaat met een elektronische vreemdelingenkaart B) dan kan deze werken zonder arbeidskaart. U kan de werknemer dan onmiddellijk tewerkstellen. 
 
Vluchteling met subsidiaire bescherming 
De asielzoeker kan ook het statuut van subsidiaire bescherming krijgen. Subsidiaire bescherming geeft een tijdelijk verblijfsrecht van één jaar (via een elektronische arbeidskaart A), dat vernieuwd kan worden. Een vluchteling met subsidiaire bescherming mag werken met een arbeidskaart C. 
Vijf jaar na het indienen van de asielaanvraag krijgt de vluchteling met subsidiaire bescherming een onbeperkt verblijfsrecht, als het CGVS het statuut in die vijf jaar niet ingetrokken heeft. De vluchteling kan dan zonder arbeidskaart tewerkgesteld worden in de onderneming. 
 
Wat is nieuw? 
Na overleg tussen vakbonden, werkgevers en minister van Werk Kris Peeters is er eensgezindheid om de wachtperiode voor kandidaat-vluchtelingen in te korten naar vier maanden in plaats van de huidige zes maanden. Minister Peeters heeft deze verkorting nu bevestigd in een bericht op de website van de FOD WASO. Het gewijzigde KB gaat nu voor advies naar de Raad van State. 
Bron: Group S