Nouvelles Sociales VLAMEF

Ecocheques voor PC111 en PC209

Bedrijven die ressorteren onder paritair comité 111 en 209 moeten in oktober 2019 ecocheques voorzien.
 
PC111
 
111.01 Industriële metaalbewerking 
CAO - Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.  
Referteperiode van 01.10.2018 tot 30.09.2019. Deeltijdsen pro rata.
Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2019 voorzien in een andere invulling van de koopkracht. 
 
111.02 Ambachtelijke metaalbewerking 
CAO - Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.
Referteperiode van 01.10.2018 tot 30.09.2019. Deeltijdsen pro rata.
Een ondernemingskakkord kan ten laatste op 30.06.2019 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.
 
111.03 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten 
CAO - Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.10.2018tot 30.09.2019. Deeltijdsen pro rata.
Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2019 (indien in overleg beslist werd om de termijn te verlengen) voorzien in een andere invulling van de koopkracht).
 
 
PC 209.00 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 
CAO 
Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen:
 
*werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,1 % maar minder dan 1,77 %: toekenning ecocheques aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2018 tot 30.09.2019.  Deeltijdse pro rata.  Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.06.2019 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.
 
*werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,77 %: 
toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2018 tot 30.09.2019. Deeltijdsen pro rata. Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.06.2019 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

 

Sociale onderhandelingen 2019-2020

De sociale partners van de metaal-, machine- en elektrische bouw hebben een nieuw sectorakkoord gesloten. Het akkoord bevat afspraken voor 2019 en 2020 voor 5776 werkgevers en 116 287 arbeiders (cijfers 2018). Het akkoord behelst vier luiken: de loonvorming, de harmonisering arbeiders/bedienden, de loopbaanontwikkeling en het sociaal overleg (binnen paritair comité 111).

 

CAO-verhoging lonen vanaf juli 2018

 
De lonen in de metaalsector worden vanaf 1 juli 2018 geïndexeerd (jaarlijkse indexatie). Hierbij vindt u een overzicht per Paritair Comité:
 
PC 111.01 en 111.02 - Industriële en ambachtelijke metaalbewerking:
Indexatie: vorige lonen x 1,0144.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
 
PC 111.03 - Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten:
Indexatie: vorige lonen x 1,0144.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
Indexatie van de scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie.
 
PC 209.00 - Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid:
Indexatie: vorige lonen x 1,0144.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
 
 

Eerdere aanpassingen:

CAO-verhoging lonen vanaf juli 2017

PC 111.01 en 111.02 - Industriële en ambachtelijke metaalbewerking

Indexatie: vorige lonen x 1,0169.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.

Nieuwe cao: deze geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.  Ondernemingen met eindejaarspremie evenwaardig of hoger dan de provinciale/regionale eindejaarspremie: - Enveloppe van 1,1 % van de loonmassa op ondernemingsniveau. Via cao gesloten tegen 30.06.2017 of 30.09.2017 (indien in overleg beslist werd om de termijn te verlengen);- indien geen cao tegen 30.06.2017 of 30.09.2017: verhoging met 1,1 % van de effectieve en baremieke lonen en van de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies (behoudens andere afspraken op ondernemingsniveau). Provincies/regio's zonder eindejaarspremie of lager dan volledige 13e maand: invoering van een eindejaarspremie van 1,1 % of verhoging met 1,1 % (tenzij de onderneming al op of boven eindejaarspremie toekent of een gelijkwaardige premie). 

Uitzonderingen: geldt niet voor ondernemingen die zich in de onmogelijkheid bevinden om de voordelen toe te kennen, in herstructurering zijn, en ondernemingen gedekt door een sociaal programma 2017-2018.

Nieuwe cao: deze aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.  CAO-verhoging 1,1 % (stelsel 38u/week). Aanpassing vergoedingen van de industriële leerlingen.

Nieuwe cao: voor ondernemingen vrijgesteld van het sectoraal aanvullend pensioen : ondernemingsplan verhogen met 0,10%. Indien plan reeds gelijk aan verhoogde bijdrage: gelijkwaardig voordeel 0,10%.  Melden aan Fonds voor 31 augustus 2017.

 

Indexatie PC149 vanaf 1 februari 2017

De lonen van PC 149.04 - Paritair Subcomité voor de metaalhandel worden geïndexeerd vanaf 01/02/2017. Deze indexatie bedraagt: 1,38 % (dus vorige lonen x 1,0138).  De minmumlonen vindt u eveneens op deze pagina van VLAMEFDe lonen in de andere betrokken paritaire comités blijven ongewijzigd.  

Ecocheques

Bedrijven die ressorteren onder paritair comité 111 en 209 moeten in oktober ecocheques  voorzien.
Lees meer

Op 1/07/2016 werden de lonen in verschillende Paritaire Comités aangepast

Op 1 juli 2016 werden de lonen in onze sector aangepast (indexatie). De indexatie vindt u via deze link ()  
 

Nieuwe arbeidsregeling in Paritair Subcomité voor de metaalhandel 149.04

In het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ( 149.04) is de regling voor ecocheques gewijzigd. Deze aanpassing is actief vanaf 15 juni 2016: 

 • Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2015 tot 31.05.2016. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.06.2016.
 • Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.
   

Bij de vlaamse metaalbedrijven zijn drie Paritaire comités van belang

PC 111:  Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Het PC 111 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, de ondernemingen welke hoofdzakelijk elementen in ijzerhoudend en non-ferrometaal, edelmetaal, thermoplastische en thermoverhardende kunststoffen of hieruit samengestelde materialen en in elke andere vervangingsstof fabriceren, verwerken, bewerken, ineenzetten of slechts één dezer verrichtingen uitvoeren wanneer de aanwending van deze materialen technieken of kennis vereist eigen aan de metaal-, machine- en elektrische bouw, alsook de studiebureaus die hiermee verband houden en de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit opslag en/of distributie van grondstoffen, goederen of producten voor rekening van ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw of voor rekening van in het buitenland gevestigde ondernemingen die behoren tot de bedrijfstakken van de vervaardiging van producten van metaal, van machines, apparaten of werktuigen, van elektrische of elektronische apparaten of instrumenten of van transportmiddelen, wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productieactiviteit.
 
PC 149.04 :  Paritair Subcomité voor de metaalhandel.
 
Het Paritair Subcomité 149.04 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten, de ondernemingen die, met uitsluiting van die welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het garagebedrijf, het Paritair Comité voor de warenhuizen of het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, zich hoofdzakelijk bezighouden met :
 
 • de groothandel (met inbegrip van de import-export) of de kleinhandel in de hieronder vermelde ontwerpen, zelfs indien zij deze voorwerpen en/of toestellen gewoonlijk bewerken, afwerken, onderhouden, herstellen of plaatsen, voor zover deze ondernemingen niet ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie of onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen :
  • materieel voor de burgerlijke bouwkunde en/of voor intern transport,
  • fietsen,
  • landbouwmateriaal, met inbegrip van landbouwtractoren,
  • elektrische en elektronische toestellen en materieel die specifiek bestemd zijn voor al dan niet gemotoriseerde wegvoertuigen,
  • mechanische, elektrische of elektronische kantoormachines, evenals elk ander voorwerp in metaal en/of mechanisch toestel;
 • de handel in kroonluchters;
 • de handel in sanitair en centrale verwarming zonder plaatsing;
 • de exploitatie, met inbegrip van de herstelling of het onderhoud van verkoopautomaten, biljarten en andere elektrische of elektronische spelen;
 • het verrichten van een of meerdere handelingen met betrekking tot de behandeling of distributie van goederen voor ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel of voor in het buitenland gevestigde ondernemingen, die een zelfde activiteit uitoefenen zoals bepaald in dit punt. Onder het verrichten van een of meerdere handelingen met betrekking tot de behandeling of distributie van goederen wordt verstaan: het opslaan, het stouwen, het verzenden, het verpakken of herverpakken in kleinere eenheden, het merken of alle andere activiteiten gericht op de bewaring, de verkoop of de levering van goederen. Het paritair subcomité is niet bevoegd wanneer de onderneming hoofdzakelijk het vervoer voor rekening van derden verricht of wanneer zij valt onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf.
 
PC 209: Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.
 
Het PC 209 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verricht en hun werkgevers,
te weten :
 
 • de ondernemingen welke hoofdzakelijk elementen in ijzerhoudend en non-ferrometaal, edelmetaal, thermoplastisch en thermoverhardende kunststoffen of hieruit samengestelde materialen en in elke andere vervangingsstof fabriceren, verwerken, bewerken, ineenzetten of slechts één dezer verrichtingen uitvoeren wanneer de aanwending van deze materialen technieken of kennis vereist eigen aan de metaal-, machine- en elektrische bouw, alsook de studiebureaus die hiermee verband houden, exclusief de personen en organismen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen.
 • De ondernemingen, met uizondering van die waarvan de arbeiders ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit :het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken;
 
De volgende bedrijfssectoren worden bij wijze van voorbeeld geacht aan deze definitie te beantwoorden :
 • ijzer- en staalvormgieterijen; 
 • draadtrekkerij, metaaltrekkerij, koudwalsen, profileren, kalanderen en de technieken die eraan verwant zijn;
 • smeden, persen, indrijven van grote stukken, vormgeving na verwarming, en aanverwante bedrijven waaronder profielijzers, kettingen en buizen, de ongelaste stalen buizen uitgezonderd; 
 • plaatijzerbewerking en verschillende fabricages, zoals lichte en zware verpakkingen, plaatijzeren artikelen met industriële of niet-industriële bestemming, huishoudelijke toestellen, onderdelen voor het bouwbedrijf, metalen schrijnwerk, metalen meubelen, bedden, metalen ondermatrassen en matrassen; 
 • de fabricage en tevens het plaatsen van metalen schrijnwerk, met uitzondering van de ondernemingen die met eigen personeel de plaatsing van meer dan de helft van hun jaarlijkse productie verrichten en op voorwaarde dat die plaatsing op de werven meer dan 35 pct. van de door het geheel van de werklieden van de onderneming gewerkte uren vereist; 
 • bouw, montage en controle van bruggen, gebinten en liften; 
 • ketelmakerij en ketels; 
 • bouw van schepen en boten en de herstelling van zee- en binnenschepen; 
 • spoorweg- en trammaterieel; 
 • auto's, fietsen, vliegwezen en aanverwante bedrijven, waaronder de industriële fabricage van koetswerk, caravans, aanhangwagens en opleggers, alsmede de kinderwagens; de industriële fabricage veronderstelt de toepassing van industriële technieken zoals de productie aan de lopende band of in serie, met uitsluiting van kleine series of buiten series, en in tegenstelling met de ambachtelijke technieken;
 • drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines, compressors, pompen, ventilators, werktuigmachines, textielmachines, machines en werktuigen voor het vormen van thermoplastische en thermohardende kunststoffen of hieruit samengestelde materialen, diverse machines en al de onderdelen ervan, gereedschap;
 • diverse mechaniekconstructies zoals voor raderwerk, kranenmakerij, algemene mechaniek, bandwerk; 
 • hef-, behandeling- en weegtoestellen;
 • machines, toestellen en installaties voor verschillende nijverheidstakken, lichte machinebouw;
 • materieel voor landbouw, tuinbouw en veeteelt;
 • herstellen, onderhouden en controle van machines, apparaten, installaties en voertuigen voortgebracht door ondernemingen die afhangen van de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf of het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart;
 • werken voor verbetering;
 • revisie van benzine- en dieselmotoren;
 • messenmakerij;
 • kroonluchterfabricage;
 • fabricage van alle verlichtings- en signalisatieapparatuur, inclusief hun plaatsing wanneer de onderneming het materieel dat zij installeert zelf geheel of gedeeltelijk vervaardigt;
 • industrieel elektrische materieel, klein installatiematerieel, elektrische huishoudtoestellen, fabricage, zonder plaatsing van gloei-, fluor-, neon-, kwikdamp- en straallampen, lampbuizen en andere lampen;
 • het aanleggen van elektrische installaties, met inbegrip van de neonisten, wanneer de onderneming het materieel dat zij installeert zelf geheel of gedeeltelijk industrieel vervaardigt;
 • batterijen, accumulatoren;
 • telecommunicaties, elektronica voor industrieel of algemeen gebruik;
 • radio- en televisietoestellen en de onderdelen ervan;
 • meet- en laboratoriumtoestellen en soortgelijke toestellen;
 • optiektoestellen;
 • speciale medische uitrustingen, met uitzondering van die welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;
 • ritssluitingen;
 • metalen speelgoed;
 • fabricage van muziekinstrumenten;
 • galvanisatie, vernikkelen, chromeren, polijsten, emailleren, schilderen van machines, metalen stukken of elementen; metaalkleuren, overschilderen en verlakken in de oven, bedekken van metaal door indompeling, omvlechten, plastificeren en de technieken die daarvan zijn afgeleid;
 • verwerking en/of bewerking van plastische stoffen en aanverwante materialen voor het vervaardigen van producten voor de metaal-, machine en elektrische bouw volgens technieken eigen aan de metaalverwerking;
 • fabricage van gewapende plastiek;
 • fabricage van elementen voor verluchtings- en luchtbehandelingsinstallaties;
 • installaties voor waterbehandeling, inbegrepen de waterzuiveringsinstallaties (het elektromechanisch gedeelte);
 • installaties voor afvalbehandeling (het elektromechanisch gedeelte);
 • industriële uurwerkmakerij en goudsmederij;
 • wapens en munitie, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand;
 • studiebureaus betreffende voornoemde bedrijfssectoren.